Đề thi thử Tiếng Anh B1 - Đề 1

In đề thi
; Môn học: ; Lớp: ; 20 câu hỏi; Làm trong 25 phút; cập nhật 02/03/2020
Thời gian làm bài thi 25 phút
Hướng dẫn làm bài thi
Hãy nhấn vào nút bắt đầu để thi thử trực tuyến.
Môn học Cập nhật 02/03/2020
Lớp, cấp Số câu hỏi 20 câu
Lượt xem 4 lượt xem Lượt thi 0 lượt thi

Câu 1

"There are ________ leftovers for you in the fridge", she cried out.

A.

few

B.

a few

C.

little

D.

a little

Câu 2

I think he should ________ a room in one of the hotels

A.

book

B.

to book

C.

booked

D.

booking

Câu 3

Could you please tell me if you have any electric typewriters ________?

A.

in store

B.

in order

C.

in supply

D.

in stock

Câu 4

I'm afraid I've got ________ my bank as soon as possible.

A.

go

B.

to go

C.

to go to

D.

going

Câu 5

You look very tired. - I ________ papers all day.

A.

have been marking

B.

had been marking

C.

am marking

D.

had marked

Câu hỏi 1    Câu hỏi 2    Câu hỏi 3    Câu hỏi 4    Câu hỏi 5    Xem thêm   
Về đầu trang để bắt đầu làm bài thi
 

Top điểm cao trong 7 ngày qua

Đề thi trắc nghiệm mới

Tài liệu mới

TEST ONLINE - E-CONNECT VIỆT NAM
Copyright © 2020. All rights reserved. Phát triển và vận hành bởi Vinagon .Ltd
Địa chỉ: Tầng 3, nhà B, số 3 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (084) 24.3200.6069